Na osnovu člana 2. Odluke Skupštine grada Zaječara I 036 – 1/2018. od 15.03.2018.godine (”Službeni list grada Zaječara”, broj 14/18), Upravni odbor Ustanove Narodno pozorište Timočke krajine – Centar za kulturu ”Zoran Radmilović”, dana 19.marta 2018. godine raspisuje

JAVNI KONKURS ZA IZBOR SUORGANIZATORA GITARIJADE U ZAJEČARU NA PERIOD OD PET GODINA

I. Javni konkurs se raspisuje za izbor suorganizatora Gitarijade u Zaječaru na period od pet godina, počev od 2018. godine.

II. Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja i organizacije osnovane radi ostvarivanja ciljeva u oblasti muzike, osim ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

III. Učesnik Javnog konkursa mora da ispunjava sledeće uslove:
– da ima sedište na teritoriji Republike Srbije,
– da je osnovan radi ostvarivanja ciljeva u oblasti muzike i
– da ima iskustvo u organizaciji gitarijada, koncerata ili drugih muzičkih manifestacija.

Podaci o iskustvu u organizaciji gitarijada, koncerata ili drugih muzičkih manifestacija navode se u prijavi na Javni konkurs u okviru stručnih i umetničkih kapaciteta podnosioca prijave.

IV. Obrazac prijave na Javni konkurs nalazi se na internet stranici www.gitarijada.rs.

V. Učesnik Javnog konkursa obavezan je da u prijavi na Javni konkurs predloži strane i domaće muzičke izvođače koji bi nastupili na Gitarijadi u Zaječaru 2018. godine, kao i da garantuje da je u mogućnosti da obezbedi nastup istih.

VI. Uz prijavu na Konkurs, učesnik Javnog konkursa je u obavezi da dostavi:
– fotokopiju akta o registraciji kod nadležnog organa i
– fotokopiju statuta Udruženja, odnosno organizacije.

VII. Prijave na Javni konkurs podnose se u roku od osam dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu “Danas”, na internet stranici gitarijada.rs i oglasnoj tabli Ustanove.

Rok za podnošenje prijava je 26.mart 2018. godine.

VIII. Prijave na Javni konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se u jednom primerku u zatvorenoj koverti putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Ustanova Narodno pozorište Timočke krajine – Centar za kulturu ”Zoran Radmilović” ul. Timočke bune br.16, 19000 Zaječar, sa naznakom: ”Javni konkurs za izbor suorganizatora Gitarijade u Zaječaru na period od pet godina”.

IX. Postupak Javnog konkursa sprovešće Komisija koju je obrazovao Upravni odbor Ustanove.

X. Odluku o izboru suorganizatora Gitarijade u Zaječaru na period od pet godina doneće Upravni odbor Ustanove na osnovu predloga Komisije za sprovođenje Javnog konkursa.

XI. Izbor suorganizatora Gitarijade u Zaječaru na period od pet godina izvršiće se na osnovu podnetih predloga učesnika Javnog konkursa za angažovanje stranih i domaćih muzičkih izvođača na Gitarijadi u Zaječaru u 2018. godini.

XII. Nakon donošenja Odluke o izboru suorganizatora Gitarijade u Zaječaru na period od pet godina, Ustanova i suorganizator zaključiće ugovor kojim će preciznije regulisati međusobna prava i obaveze.

XIII. Javni konkurs je objavljen na internet stranici www.gitarijada.rs, oglasnoj tabli Ustanove i u dnevnom listu “Danas”.

XIV. Dodatne informacije u vezi sa Javnim konkursom mogu se dobiti u Ustanovi radnim danom od 10-12h na telefon: 019/425-426.

Napomene:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nije priložena sva potrebna dokumentacija, biće odbačene.

Učesnicima Javnog konkursa se ne vraća podneta dokumentacija.

PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Elena Petrović

 

Prilog 1: JAVNI KONKURS ZA IZBOR SUORGANIZATORA GITARIJADE U ZAJEČARU NA PERIOD OD PET GODINA

Prilog 2: PRIJAVA NA JAVNI KONKURS  ZA IZBOR SUORGANIZATORA GITARIJADE U ZAJEČARU NA PERIOD OD PET GODINA

Categories: Javni konkursi

Leave a Reply