JAVNI KONKURS ZA IZBOR SUORGANIZATORA GITARIJADE U ZAJEČARU NA PERIOD OD PET GODINA, ODNOSNO ZA ORGANIZACIJU PET GITARIJADA

Na osnovu člana 2. Odluke Skupštine grada Zaječara (“Službeni list grada Zaječara“, broj 14/18), Upravni odbor Ustanove Narodno pozorište Timočke krajine – Centar za kulturu “Zoran Radmilović“, dana 04.04.2024. godine raspisuje 

 

JAVNI KONKURS

 ZA IZBOR SUORGANIZATORA GITARIJADE U ZAJEČARU NA PERIOD OD PET GODINA, ODNOSNO ZA ORGANIZACIJU PET GITARIJADA

I. Javni konkurs se raspisuje za izbor suorganizatora Gitarijade u Zaječaru na period od pet godina, odnosno za organizaciju pet gitarijada, počev od 2024. godine.

II. Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja i organizacije osnovane radi ostvarivanja ciljeva u oblasti muzike, osim ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

III. Učesnik Javnog konkursa mora da ispunjava sledeće uslove:

– da ima sedište na teritoriji grada Zaječara najmanje tri godine pre dana raspisivanja ovog konkursa,

– da je osnovan radi ostvarivanja ciljeva u oblasti muzike,

– da ima iskustvo u organizaciji gitarijada, koncerata ili drugih muzičkih manifestacija,

– da je zahvaljujući uspešnom poslovanju, među najpouzdanijim organizacijama u Srbiji u prethodnoj godini.

 

Podaci o iskustvu u organizaciji gitarijada, koncerata ili drugih muzičkih manifestacija navode se u prijavi na Javni konkurs u okviru stručnih i umetničkih kapaciteta podnosioca prijave.

 

IV. Obrazac prijave na Javni konkurs nalazi se na internet stranici www.gitarijada.rs

 

V. Učesnik Javnog konkursa obavezan je da u prijavi na Javni konkurs predloži strane i domaće muzičke izvođače koji bi nastupili na Gitarijadi u Zaječaru 2024. godine, kao i da garantuje da je u mogućnosti da obezbedi nastup istih.

 

VI. Uz prijavu na Konkurs, učesnik Javnog konkursa je u obavezi da dostavi:

– fotokopiju akta o registraciji kod nadležnog organa, odnosno odluke o usvajanju registracione prijave sa barkodom,

–  fotokopiju prve stranice Statuta sa barkodom,

– fotokopiju sertifikata kojim se potvrđuje da je udruženje, odnosno organizacija, zahvaljujući uspešnom poslovanju, među najpouzdanijim u Srbiji u prethodnoj godini.

 

VII. Prijave na Javni konkurs podnose se u roku od osam dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnim novinama “Večernje novosti“, na internet stranici Gitarijade i oglasnoj tabli Ustanove Narodno pozorište Timočke krajine – Centar za kulturu “Zoran Radmilović“ (u daljem tekstu: Ustanova).

 

Rok za podnošenje prijava je 12. april 2024. godine.

 

VIII. Prijave na Javni konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se u jednom primerku u zatvorenoj koverti putem pošte na adresu: Ustanova Narodno pozorište Timočke krajine – Centar za kulturu “Zoran Radmilović“ ul. Timočke bune 16, 19000 Zaječar, sa naznakom: “Javni konkurs za izbor suorganizatora Gitarijade u Zaječaru na period od pet godina, odnosno za organizaciju pet gitarijada“.

 

IX. Postupak Javnog konkursa sprovešće Komisija koju obrazuje Upravni odbor Ustanove.

 

X. Odluku o izboru suorganizatora Gitarijade u Zaječaru na period od pet godina, odnosno za organizaciju pet gitarijada doneće Upravni odbor Ustanove na osnovu predloga Komisije za sprovođenje Javnog konkursa.

 

XI. Izbor suorganizatora Gitarijade u Zaječaru izvršiće se na osnovu ocene Komisije o stručnim i umetničkim kapacitetima podnosioca prijave i podnetih predloga za angažovanje stranih i domaćih muzičkih izvođača na Gitarijadi u Zaječaru u 2024. godini.

 

XII. Nakon donošenja Odluke o izboru suorganizatora Gitarijade u Zaječaru, Ustanova i suorganizator zaključiće ugovor kojim će preciznije regulisati međusobna prava i obaveze.

 

XIII. Javni konkurs se objavljuje u dnevnim novinama “Večernje novosti“, na internet stranici Gitarijade i oglasnoj tabli Ustanove.

 

XIV. Dodatne informacije u vezi sa Javnim konkursom mogu se dobiti u Ustanovi radnim danom od 10-12h na telefon: 019/425-426.

 

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nije priložena sva potrebna dokumentacija, biće odbačene.

Učesnicima Javnog konkursa se ne vraća podneta dokumentacija.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

 

               Vanja Čolić


Tekst konkursa

Obrazac prijave na konkurs

Možda vam se svidi i...